skip to Main Content
The Hempfield Ice Hockey Club

Current Hempfield Ice Hockey Club Members

6
Mathew (Max) Sullivan
V
8
Theodore Lountzis
V
10
V
12
V
18
Greg Lenker
V
22
Nicholas Guiseppe
V
23
Charles Braught
V
27
V
28
Benjamin Lyman
V
29
V
43
Joshua Griel
V
53
V
56
V
58
V
62
Jack Laser
V
71
V
76
Ryan Lutz
V
93
Jack Lutz
V
97
Cameron Macariola
V
5
Gage Barkume
MS — F
81
Joshua Frank
MS — F
9
MS — D
88
MS — F
30
MS — D
Back To Top